türikisch

Önsöz

Çocuk hasreti çeken çiftler,

büyük bir hasretle bekledi iniz çocuk arzusu u ana kadar gerçekle ememi olabilir. Gönlünüzde yatan bu arzunun gerçekle mesi için profesyonel destek almay dü ünüyor olabilirsiniz.

Ço u vakada k s rl n muhtemel nedenleri belirlendikten sonra, küçük, ancak hedefe yönelik bir tak m yard mlarla hayalleriniz gerçekle ebilir. Daha birkaç y l öncesine kadar çocuksuzlu u bir kader olarak kabullenmek zorunda kalan çiftlere bugünkü tedavi yöntemleriyle yard m etmek mümkün. Çocuk arzulayan çiftlere yönelik k s rl k tedavisinde son 25 y lda büyük ad mlar at ld . 1983 y l ndan beri bu tedavi yöntemi Almanya"da da uygulanmaktad r. Erlangen ve Kiel kentinde bulunan Üniversite Klinikleri tüp bebek yönteminin ba ar ile uyguland ilk merkezler olmu tur.

1984 y l ndan beri suni döllenme ara t rmalar alan nda çe itli çal malarda bulundum ve suni döllendirme yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tedavisi konusunda uzmanla t m. Çocuk isteyen çiftlere t bbi yard m amac yla faaliyet gösteren merkezimizde 1994 y l ndan beri gerek kad n gerekse erkek k s rl n n (infertilite) te his ve tedavisi konusunda tüm modern yöntemler sunulmaktad r.


1993 y l nda Stuttgart"ta bulunan Staatsrat-von-Fetzer-Klini inde kadrolu doktor olarak k s rl n ameliyat yolu ile tedavisine ba lad m. 2003 y l nda Villa Haag"da kurdu um yeni merkezimize ta nd k.

Önemli özellikler arz eden sorunlar kar s nda konular nda uzmanla m di er hekimler ve kliniklerle i birli i yap yoruz. Bu ba lamda durumunuza en uygun tedavi yöntemini bulmada de i ik imkânlara sahibiz. Kar l kl görü melerimizde, sorunlar n z n ayr nt lar na inerek, verece iniz kararlarda size yard mc olmaya çal aca z. Tüp bebek yönteminin uygulanaca bir k s rl k tedavisinde birçok çift, umudu ve belirli zorluklar bir arada ya arlar. Merkezimizde çal an uzman ekip, te his ve tedavinin gerçekle ti i uzun dönemde maddi ve manevi destekleri ile yan n zda olacakt r.

Güveniniz için te ekkür eder, size ve e inize yard m için elimizdeki tüm imkânlar kullanaca m z temin ederiz.

Dile imiz, "mümkün olan en az destekle, olas en do al yöntemle çocuk sahibi olman zd r.Sayg lar mla

Dr. med. D. B. Mayer-Eichberger

Kad n Hastal klar ve Do um Mütehass s ,
Jinekolojik Endokrinoloji ve Üreme T bb ihtisas dallar nda ihtiyari Mesleki E itim Verme Yetkisine sahip

 • T p ve Uzmanl k ö renimi: Tübingen Üniversite Klini i

 • htisas Staj : Tübingen Üniversitesi Jinekoloji Klini i ve Tübingen Üniversitesi Patoloji Klini i

 • Klinik ve Bilimsel Çal malar : 1984 y l ndan itibaren Kiel Üniversitesi Kad n Hastal klar Klini i

 • Prof. Semm yönetiminde Endoskopik Cerrahi"nin

 • Dr. D.B. Mayer-Eichberger, 1993 y l ndan itibaren kendi muayenehanesinde Kad n Hastal klar , Do um ve Döllenme Uzman olarak çal maya ba lam t r. Dr. D.B. Mayer-Eichberger, yatakl hastalar n Stuttgart"ta Staatsrat v. Fetzer Klini ine yat rarak tedavi etme yetkisine sahiptir ve 2000 y l ndan beri de Stuttgart"ta Diakonie-Klinikum"da ayn hakka sahip kadrolu doktordur.

 • Dr. D.B. Mayer-Eichberger 1996/97 y l nda Stuttgart"ta Hölderlinplatz"da k s rl k tedavisi merkezini kurmu tur. Üreme T bb Merkezi 2003 y l nda da Villa Haag"a ta nm t r.

Dr. rer. nat. Thomas Mötzung

Üreme Biyolojisi Laboratuar Müdürü

 • Kiel Üniversitesi Kad n Do um Klini inde 1985 y l ndan itibaren Prof. Semm yönetiminde üreme biyolojisi uzmanl k e itimi

 • 1987 y l ndan bugüne dek bir çok Yapay Döllenme Laboratuarlar n n kurulmas görevlerinde çal m t r:

 • Tübingen Üniversitesi"nde Kad n Do um Klini i

 • Freiburg Üniversitesi"nde Kad n Do um Klini i

 • Ulm"de Dr. Gagsteiger ile birlikte ortak muayenehane

 • 1996 y l ndan beri Dr. Mayer-Eichberger'e ait muayenehanede laboratuar müdürlü ü yapmaktad r.birli i yapt m z uzmanlar

Bayan Dr. med. Pasca: Anestezi, Akupunktur/A r Tedavisi
Bayan Rosenkranz: Anestezi
Dr.med. Laible: Üroloji, DiakonieKlinikum (TESE)
Bayan Dr. med. Reichel-Fentz: mmunoloji
Dr. med. Heilbronner: T bbi Genetik
Bayan Dr. med. Melzer: Nöroloji ve Psikoterapi Uzman

Prof. Dr. med. Mielke: Prenatalte his

Dr.med.Stoll: HPV-Sitolojisi
Dr. med. Schlieper: PAP-Sitoloji
Dr. med.Theurer: drar yollar Jinekolojisi
Bayan Dr. med. Gaedtke, Dr. med. Outrata: Patoloji

Diakonie-Klinikum"da Disiplinler-üstü Gö üs Hastal klar :
Bayan Prof. Dr. med. Heidemann: Onkoloji
Dr. med. Schlieper: Jinekoloji
Dr. med. Hollos: Plastik Cerrahi
Dr. med. Anger: Radyoloji (manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi, klasik Röntgen)
Dr. med. Mayer-Eichberger: Mamografi, Mama-Sonografisi

Tedavi Spektrumu - Üreme T bb

K s rl k te hisi ve Tedavisi:

K s rl k te hisi:
Jinekolojik Muayene,
Sonografik Muayene
Erkek ve kad n n hormon durumunun tespiti
Spermiyogram
Savunma sistemi (imunoloji) durumu tespiti (gerekirse Bayan Dr. Reichel-Fentz ile i birli i halinde)
Genetik Dan manl k (gerekirse Dr. Heilbronner ile i birli i halinde)
Psikolojik tedavi (gerekirse Bayan Dr. Melzer ile i birli i halinde)
Bat n endoskopisi.

K s rl k tedavisi:
Hormon döngüsü takibi,
Endokrinolojik tedaviler,
planlanan cinsel ili ki için hormonlu uyar tedavisi,
inseminasyon/ döllendirme,
IVF/ yapay döllenme ve ICSI
Laboratuarlar:

Hormon laboratuar :
(Dr. Huesgen, Dr. Frey

Enfeksiyon laboratuar
(Bayan Prof. Enders)

mmün sistem laboratuar
(Bayan Dr. Reichel-Fentz)

Androloji Laboratuar :
Spermiyogram
Dölleme için spermlerin haz rlanmas ,
IVF ve ICSI (ba ç spermleri) Yumurtal klardan ve al nan spermlerin haz rlanmas
(MESA/TESE) ICSI ba ç spermlerinin korunmas

Yumurta hücresi laboratuar :
Konvansiyonel In-Vitro-dölleme (IVF) Mikro-dölleme (ICSI) Yumurta hücresi/embriyo-kültürü Blastosit kültürü destekli e le tirme ET (embriyo transferi) IVF/ICSI EmbryoGlue

Kiro-Laboratuar :
Döllenmi hücre,

VILLA HAAG

Kad n Hastal klar Muayenehanesi
Tüp Bebek, Jinekoloji ve Do um Merkezi

Dr. med. D. B. Mayer-Eichberger

Adres:
Dr. med. D. B. Mayer-Eichberger
Villa Haag
Herdweg 69
70174 Stuttgart
Telefon dani ma hizmetleri:

Muayene Saatleri:

Pazartesi 08.00 -13.00 aras ve ö leden sonra 15.00 -18.00 aras
Sali ve Per embe 08.00 -13.00 aras ve ö leden sonra 15.00 -18.00 aras
Çar amba ve Cuma 08.00 -13.00 aras

anla maya göre

Telefonmerkez:
Telefon: (0711) 22 10 84
Faks: (0711) 22 10 85
e-mail: info@kinderwunschpraxis.de

Kinderwuunsch-Zentrum Stuttgart

Dr. med. D.B. Mayer-Eichberger
Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe

Frau Dr. med. Katharina Mayer-Eichberger
Straße: Herdweg 69 a
Ort: 70174 Stuttgart

Telefon 0711 / 0711 22 70 118
E-Mail-Kontakt

Feritprotekt

Fertiprotekt

Fertiprotekt

DIR - Deutsches IVF-Register

FOCUS - Empfehlung

docinsider

Diese Website benutzt Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.